Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden word verstaan onder:

Ironman U: Ironman University

WTC: World Triathlon Corporation

Coach: Mijercoaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van (triathlon) coaching diensten.

Atleet: De persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: alle door Coach geleverde producten en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij coach diensten aanbied of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen coach maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de atleet zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de atleet;
 4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van de atleet zijn niet van toepassing, tenzij deze door coach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Coach voert de diensten zelfstandig uit. De Coach is gecertificeerd bij Ironman University.
 6. De Coach is geen vertegenwoordiger van Ironman University, Ironman, World Triathlon Corporation of elke andere dochteronderneming van voorgenoemde partijen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen, dient de atleet een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld aangeleverd te worden bij de Coach. Pas na ontvangst van het desbetreffende formulier word er begonnen met de trainingsschema’s. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient atleet zo snel mogelijk aan de coach door te geven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de coach gesloten overeenkomsten leiden voor de coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van coach verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met atleet geschieden;
 3. De atleet draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de atleet redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan coach zijn verstrekt, heeft coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de atleet in rekening te brengen;
 4. Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat coach is uitgegaan van de door de atleet verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor coach kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. De gesloten overeenkomst tussen coach en atleet is voor onbepaalde tijd, tenzij expliciet schriftelijk aangegeven.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij de overeenkomst van atleet en coach zal de coach meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de atleet niet tijdig betaalt, is de coach gerechtigd de diensten van de betreffende atleet stop te zetten.
 2. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan de coach te voldoen. Indien de coach over dient over te gaan tot incasso van haar vordering, is de atleet tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag de coach een bedrag van 4,- euro aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.
 4. Op de diensten van de coach is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is de coach gerechtigd de prijzen te verhogen. De atleet heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen door.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De atleet is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de training. Het staat de atleet vrij om af te wijken van de training in het door de coach aangeleverde schema.
 2. De atleet verklaart hierbij hij of zij het sportonderricht uitsluitend en alleen op eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
 3. De coach is niet aansprakelijk in het geval dat voor schade die te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijke instructies van de Coach aan de atleet.
 4. De atleet vrijwaart de Coach voor aanspraken van derden of schadeclaims  die voortvloeien uit de oefening van de overeenkomst tussen Coach en atleet.

Artikel 8. Ziekmelding

Indien de atleet niet in staat is gebruik te maken van de geleverde diensten, dient de atleet dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de Coach. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken.

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De Coach is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Zijn verplichtingen ten opzichte van de atleet worden opgeschort zolang de overmachtssituatie zich voordoet.
 2. Bij ziekte van de coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de coach ziek is. 

Artikel 10. Gezondheid

 1. De atleet verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de atleet zich ertoe alvorens de overeenkomst met de Coach aan te gaan, zijn (huis)arts te raadplegen.
 2. Gedurende de overeenkomst is de atleet tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie, voor, tijdens als ook na de training te melden aan de Coach.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid

 1. De Coach is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot persoonsgegevens van de atleet. De persoonsgegevens van de atleet worden strikt vertrouwelijk gebruikt, uitsluitend voor administratieve doeleinden. Persoonsgegevens van de atleet worden door  de Coach niet met derden gedeeld. Persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 2. De Coach is slechts gemachtigd persoonsgegevens van de atleet te delen met derden indien dit in direct verband staat met de uitoefening van de overeenkomst tussen de Coach en de atleet.

Artikel 12. Intellectueel Eigendom

 1. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Coach voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de Coach en/of Ironman, Ironman University. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkrijging van schriftelijke toestemming van de Coach en/of Ironman University.
 2. Alle door de coach verstrekte stukken waaronder begrepen maar niet beperkt totrapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door de Coach, ten behoeve van eigen gebruik in de organisatie van de Coach.
 3. Alle door de atleet verstrekte stukken mogen niet door de Coach zonder voorafgaande toestemming van de atleet openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 13. Geschillen en Forumkeuze

Met eventuele klachten kan de atleet zich wenden tot de Coach. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voorvloeiende overeenkomsten tussen de Coach en de atleet worden uitsluitendvoorgelegd aan de toepasselijke afdeling van de Geschillencommissie (Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken). Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.